Algemene voorwaarden

Harrie Lamers verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Harrie Lamers als verwerker.

De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Harrie Lamers ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 – In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

 • “opdrachtnemer”: Harrie Cornelis Lamers, geboren op 2 maart 1979, handelend onder de namen ‘Combine Sales’, ‘Lamers Financial Consultancy’, ‘Linked Rescue’, ‘Social Rescue’ en ‘TRB Sales en Trainingen’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61798207.
 • “opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtspersoon met welke opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of een aanbieding of offerte heeft gedaan.
 • “overeenkomst” dan wel “opdracht”: Elke overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het verrichten van diensten.
 • “diensten”: Alle door of namens opdrachtnemer te verrichten diensten.
 • “personeel”: Personeelsleden in dienst van opdrachtnemer dan wel door haar ten behoeve van het verlenen van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 2. Algemeen

 2.1 – Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

2.2 – Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 – De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk nu en voor alsdan van de hand gewezen.

2.4 – Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 – Alle offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Bij aanvullingen en/of wijzigingen op de reeds uitgebrachte offerte wordt de geldigheidsduur van de reeds uitgebrachte offerte opnieuw bepaald. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 – Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief de kosten voor gebruikelijke benodigdheden en kantoorkosten die voor de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk zijn, tenzij anders is aangegeven. De BTW is exclusief, alsmede andere heffingen van overheidswege opgelegd.

Kosten waaronder verzend- en administratiekosten die in het kader van de overeenkomst gemaakt moeten worden zijn eveneens exclusief en worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is aangegeven.

3.4 – De door opdrachtnemer aangeboden en overeengekomen tarieven en vergoedingen zijn exclusief de reiskosten (gereisde kilometers en tijd) en exclusief eventuele verblijfskosten.

3.5 – Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 – Opdrachtnemer kan niet aan de uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging worden gehouden, indien de offerte en /of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit.

3.7 – De uitgebrachte offerte is mede gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt, alsmede op de datum van uitbrengen van de offerte geldende kostenbepalende factoren.

3.8 – De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en/of juist zijn. Vertraging in de totstandkoming c.q. uitvoering van de overeenkomst, dan wel onjuistheden of teleurgestelde verwachtingen ten gevolge van het feit dat opdrachtgever gegevens niet tijdig, onvolledig, niet actueel en/of onjuist zijn, komt voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd het verrichten van zijn diensten op te schorten totdat alle benodigde gegevens volledig, juist en actueel door opdrachtgever zijn aangeleverd.

3.9 – Een offerte wordt uitgebracht op basis van de ten tijde van het indienen geldende wet- en regelgeving.

3.10 – Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht dan wel door ondertekening door opdrachtgever van de offerte van opdrachtnemer dan wel doordat opdrachtnemer door opdrachtgever feitelijk in staat wordt gesteld met diensten of de voorbereiding daarvan aan te vangen.

3.11 – Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 4.1 – Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van techniek en wetenschap.

4.2 – De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.3 – Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 5.1 – Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 – Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 – Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Medewerking

6.1 – Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

6.2 – Indien opdrachtnemer haar werkzaamheden verricht op locatie van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor adequate werkruimte met adequate faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten.

6.3 – Indien voor de uitvoering van de opdracht de benodigde medewerking, gegevens, inlichtingen en/of faciliteiten niet of niet tijdig ter beschikking van opdrachtnemer wordt gesteld, dan is zij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

 7.1 – De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2 – Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve in gebreke te stellen.

Artikel 8. Honorarium

8.1 – Opdrachtnemer zal voor de te verrichten diensten aan opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen op basis van nacalculatie conform de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven per dagdeel of per dag, tenzij andere vergoedingen zijn overeengekomen.

8.2 – Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.

8.3 – Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8.4 – Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

8.5 – Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.6 – Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.7 – Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.8 – Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8.9 – Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, uitgesteld dan wel stopgezet, dan zullen de volgende vergoedingen door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht:

 • Indien de annulering c.q. het uitstel plaatsvindt binnen twee tot zes weken voorafgaand aan de startdatum van de dienstverlening: 50% van de in de offerte omschreven vergoedingssom voor de dienstverlening.
 • Indien de annulering c.q. het uitstel plaatsvindt binnen twee weken voorafgaand aan de startdatum van de dienstverlening: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom voor de dienstverlening.
 • Indien de overeengekomen dienstverlening gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgesteld: 50% van de in de offerte omschreven vergoedingssom voor de dienstverlening indien het uitstel plaatsvindt binnen twee tot zes weken vanaf de datum waarop tot uitstel wordt verzocht.
 • Indien de overeengekomen dienstverlening gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgesteld: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom voor de dienstverlening indien het uitstel plaatsvindt binnen twee weken van de datum waarop tot uitstel wordt verzocht.
 • Indien de overeengekomen dienstverlening wordt stopgezet: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom voor de dienstverlening.

Artikel 9. Betaling

9.1 – Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2 – Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand geldt, tenzij de wettelijk handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 – In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsaneringsregeling, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4 – Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

10.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de dienstverlening of de resultaten van de diensten kunnen worden uitgeoefend of zullen kunnen worden uitgeoefend, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wordt verstaan opgestelde analyses en rapporten, software, bestanden, methodieken en overige documentatie berusten en blijven bij opdrachtnemer, tenzij separaat door de opdrachtgever, schriftelijk met opdrachtnemer, het gebruiksrecht hiervan is overeengekomen. Indien desondanks dergelijke rechten in eerste instantie toch aan opdrachtgever toekomen, dan draagt opdrachtgever deze rechten reeds nu bij voorbaat aan opdrachtnemer over, welke overdracht opdrachtnemer hierbij aanvaardt.

10.2 – Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

10.3 – Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.4 – Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Incassokosten

11.1 – Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit BIK en bedragen minimaal EUR 375.

11.2 – Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 – De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten

12.1 – Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

12.2 – Indien een klacht naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt en aantoont dat dit zinloos is geworden. In hoeverre opdrachtgever is geslaagd in het bewijs dat nakoming zinloos is geworden, is ter beoordeling aan opdrachtnemer.

12.3 – Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Opzegging

13.1 – Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2 – Opzegging dient schriftelijk bij aangetekende brief te gebeuren met inachtneming van een termijn van minstens drie kalendermaanden vóór de gewenste beëindigingsdatum.

13.3 – Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie zoals vastgelegd in artikel 8 lid 10.

13.4 – Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn of dit redelijkerwijs niet van opdrachtnemer gevergd kan worden.

13.5 – Indien de overdracht van werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever gehouden deze aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 – Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2 – Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

14.3 – Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 – Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 – Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 – Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van deze werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

15.3 – De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van de tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

15.4 – De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat wordt ontvangen ter zake van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.

15.5 – Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die aan derden zijn opgedragen of waarvan het resultaat afhankelijk is van derden.

15.6 – Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na ontdekken van de schade en nooit later dan drie maanden na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 16. Vrijwaringen

16.1 – De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 – De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de overeenkomst.

16.3 – Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Risico-overgang

17.1 – Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18. Overmacht

18.1 – Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

18.2 – Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

18.3 – Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen in algemene zin, overheidsmaatregelen m.b.t. openbare veiligheid en/of gezondheid, ziekte van personeel, ziekte van derden betrokken bij uitvoering van de opdracht en gebrek aan personeel.

18.4 – Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.5 – Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.6 – Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 – Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Als vertrouwelijk hebben in ieder geval te gelden alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde offertes, opdracht(bevestiging)en, overeenkomsten, cursusmateriaal e.d.

19.2 – Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schade vergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Derden

20.1 – Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 21. Geschillen

21.1 – Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.2 – Indien het tussen partijen bestaande geschil niet in onderling overleg kan worden beslecht, is de Rechtbank te Den Haag bevoegd, mits opdrachtnemer er niet voor kiest om het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te beslechten.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 – Op elke offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 – Op elke offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 23. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

23.1 – Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61798207.

23.2 – Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.